Pracownia Psychologiczna

Diagnoza psychologiczna pozwala na dokładne zrozumienie dlaczego mamy problem i na czym on polega oraz na wskazaniu drogi rozwiązania problemu.

Jest to proces, podczas którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy psychologiczne) rozpoznaje psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnia pojawiające się w jej życiu problemy oraz przewiduje możliwości i sposoby ich zmiany. Pozwala także na znalezienie przyczyn problemów. Zadaniem diagnozy psychologicznej jest również przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy dalszego funkcjonowania w sferze prywatnej, społecznej i zawodowej pacjenta.

Do tego celu służą metody diagnostyki psychologicznej – wywiad psychologiczny oraz obserwacja, które pozwalają na postawienie hipotez, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają ich sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej trudności oraz ustalić profil charakteru badanej osoby. Służą do określenia poziomu i jakości badanej cechy oraz ustalenia charakterystyki badanej osoby w porównaniu z innymi.


W naszej przychodni wykonasz następujące badania diagnostyczne z zakresu Psychologii:

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe  jest ofertą skierowaną zarówno do studentów, uczniów, a także do osób już pracujących lub szukających pracy. Badania w doradztwie zawodowym  pomagają Klientom w osiągnięciu lepszego zrozumienia samych siebie, w odniesieniu do szeroko pojętego środowiska pracy, jego zmiany lub podniesienia jakości sfery zawodowej.

Celem Psychologicznego Doradztwa Zawodowego jest pomoc Klientom, którzy stoją przed wyborem ścieżki naukowej bądź zawodowej, w podjęciu świadomej i dobrej decyzji. Program Doradztwa Zawodowego prowadzony w naszej Pracowni Psychologicznej jest oparty o profesjonalne narzędzia kwestionariuszowe i dokładną analizę psychologiczną. Dzięki temu wnioski, które wyciągamy są rzetelne i trafne a oferowane wsparcie zawodowe stanowi realną i praktyczną pomoc w wyborze  ścieżki rozwoju naszych klientów.

Pomożemy Ci stworzyć indywidualny plan działania i rozwoju. Nasza pomoc obejmuje nie tylko wybór zawodu/szkoły, lecz także zmianę zawodu, wyboru kolejnego kierunku kształcenia, samozatrudnienia czy poszukiwania nowej pracy.

Oferujemy wsparcie w planowaniu kariery uwzględniając Twoją sytuację życiową, Twoje możliwości, oczekiwania, uzdolnienia, zainteresowania, a także aktualne potrzeby rynku pracy. Wspieramy w dokładnym ustaleniu jaki jest Twój potencjał zawodowy i możliwości kariery.

Wspólnie z Tobą dokonujemy przeglądu wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego oraz cech osobistych i predyspozycji do wykonywania najlepszego dla Ciebie zajęcia zawodowego. Udzielimy Ci również porad w sporządzaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz pomożemy w praktycznym przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.

Poradnictwo psychologiczne

Udzielenie porady psychologicznej polega na pogłębionej diagnostyce osobowości pacjenta, określeniu poziomu jego funkcji poznawczych i innych dyspozycji psychicznych. Obejmuje ustrukturyzowany wywiad, rozmowę ukierunkowaną na problem pacjenta oraz badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych. Zakończone jest ustaleniem diagnozy psychologicznej i zaleceniami dla planu terapeutycznego lub rozwojowego pacjenta. Zazwyczaj obejmuje 2-3 spotkania.

Badania rozwoju i cech osobowości 

Osobowość to złożony zbiór właściwości psychicznych jednostki, wpływający na charakterystyczne wzorce zachowań, stosunkowo stabilny w czasie i w różnych sytuacjach.  Badanie osobowości pozwala stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony.

Badania poziomu sprawności intelektualnej

Inteligencja to zbiór zdolności umysłowych obejmujących między innymi: zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych myśli i procesów oraz uczenia się na podstawie doświadczenia. Badanie pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych, np. koncentracji uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, spostrzegania, inteligencji emocjonalnej.

Badania neuropsychologiczne

Polegają na ocenie sprawności procesów poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności myślenia jak również procesów emocjonalno-osobowościowych. W trakcie badania neuropsychologicznego stosuje są liczne testy i metody eksperymentalne. Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Badanie pozwala rozpoznać obecność ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz ocenić sprawność funkcjonowania poznawczego.

Umów wizytę

Umów się na wizytę

Umów swojego pracownika