HiH Prywatna Przychodnia

Nowa siedziba HiH Przychodni:

Ul. Długosza 48, bud. D, 2 piętro
„Długosza Business Park”
51-162 Wrocław

Tel.: 71 35-005-35, GSM: 609-237-987
info@hih.com.pl

STRONA WWW W PRZEBUDOWIE


Wrocław, 28.01.2019 r.

HiH Przychodnia S.C.
ul. Jana Długosza 48 D
51-162 Wrocław

Fund logo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w tym opracowania zakresu nowej usługi, którą mogłaby świadczyć Przychodnia (z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie).

Opracowany w ramach niniejszej usługi zakres będzie uwzględniał następujące obszary:

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy i dostarczenia niezbędnych informacji, nie później niż do 05.05.2019 r.

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do 05.02.2019 r., godz. 12.00

Sposób zgłaszania ofert: elektronicznie na adres e-mail: m.hryn@hih.com.pl

Kryterium oceny ofert: cena całkowita za usługę doradczą (C) - 100%

  1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która będzie posiadała najniższą cenę całkowitą.
  2. Zamawiający udzieli zamówienia u Oferenta, którego oferta uzyskała najniższą cenę całkowitą.
  3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze drugą ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Dodatkowe informacje:

  1. Oferent może być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu.
  2. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

Dane kontaktowe w sprawie zapytania:
Mikołaj Hryń
m.hryn@hih.com.pl

Z poważaniem,
Mikołaj Hryń - Dyrektor

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie-ofertowe-HiH.docx
Formularz-ofertowy-HiH.docx